Raqam suz bilan

This Excel VBA code transliterates numbers in uzbek words language:
Ushu Excel VBA kodi raqamlarni suzlar bilan yozadi:

Option Explicit
Function raqamSuzBilan(raqam)
' MS Excel uchin VBA da yozilgan
' Raqamlarni suz bilan uzbek tilida yozuvchi tarjimon

Dim b(10), u(10), y(3), sm(10), y1, onat, nat As String
Dim i, A, x, su As Integer

A=0
' Birlikar
b(1) = "bir "
b(2) = "ikki "
b(3) = "uch "
b(4) = "to'rt "
b(5) = "besh "
b(6) = "olti "
b(7) = "yetti "
b(8) = "sakkiz "
b(9) = "to'qqiz "

' Unliklar
u(1) = "o'n "
u(2) = "yigirma "
u(3) = "o'ttiz "
u(4) = "qirq "
u(5) = "ellik "
u(6) = "oltmish "
u(7) = "yetmish "
u(8) = "sakson "
u(9) = "to'qson "

y(1) = "ming "
y(2) = "million "
y(3) = "milliard "

su = Len(raqam)
For i = 1 to su
sm(i) = Mid(raqam, i, 1)
next i

for i = su to 1 Step -3
if i-2 < 0 then x = i else x = 2
if Val(sm(i-x))=0 then y1 = "" else y1 = "yuz "
if Val(sm(i-x))=0 and Val(sm(i-1))=0 and val(sm(i-x))=0 and A=1 Then y(1) = ""

nat = b(Val(sm(i-x))) + y1 + u(Val(sm(i-1))) + b (val(sm(i)))
onat = nat + y(A) + onat
nat = ""
A=A+1
next

raqamSuzBilan=onat + "so'm"
end function